menusearch
it-k.ir

مدیریت و راه اندازی استارتاپ

مدیریت و راه اندازی استارتاپ
درباره آیتیکادرباره آیتیکا - برای تجربه و امر و ز تدبیری برای فرداست - پیم و ده اند و تجربه گذشتگان یادگار عظی - امر و ز ماست و امر و ز با لطف منان با همت - ار م صنعت و تلاش طراحان برگزیده خلاق - ان راه بسی و به کار گیری ت و ان و تجربه - ست گذشتگان راه بسیار پیموده اند و تجر - پس در این راه مارا یاری دهید تا با ش
آیتیکا ، طراحی سایت ، استارتاپ ، اپلیکیشن ، سایت فروشگاهی ، ارتباط با مشتری ، آموزش سازمانی ، البرز ، کرج ، آیتیکا بزرگترین شرکت استارتاپ در البرز ، مدیریت و راه اندازی استارتاپ ، مدیریت و راه اندازی استارت آپ ، استارت آپ ، راه اندازی استارت آپ ، راه اندازی استارتاپ ، مشاوره راه اندازی استارتاپ ، مشاوره راه اندازی استارت آپ ،
3118 بازدید، دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴
نوزدهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ساوجبلاغنوزدهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ساوجبلاغ - ح پیرامون مدیریت و راه اندازی استارتا - صطفی حکیمی مدیریت شرکت آیتیکا روز دوش - ر و ه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سا و - ح پیرام و ن و را اندازی ا و لین استارتاپ - ح پیرام و ن و راه اندازی ا و لین استارتا - پیرامون و راه اندازی اولین استارتاپ - امون و را اندازی اولین استارتاپ صنعت - مون و راه اندازی اولین استارتاپ صنعت - دازی اولین استارتاپ صنعت کشور در شهرس
مدیریت و راه اندازی استارتاپ ، استارتاپ ، ساوجبلاغ ، اولین استارتاپ صنعت کشور ، مهندس مصطفی حکیمی ، ttaland ، تتا ، آیتیکا ،
686 بازدید، یکشنبه نوزدهم اسفند ۹۷
مدیریت و راه اندازی استارتاپ طراحی وبسایت و اپلیکیشن اختصاصیمدیریت و راه اندازی استارتاپ طراحی وبسایت و اپلیکیشن اختصاصی - مدیریت و راه اندازی استارتاپ طراحی وب - احی و بسایت و اپلیکیشن اختصاصی طراحی - طر و بسایت و اپلیکیشن اختصاصی http://i - احی و بسایت و اپلیکیشن اختصاصی h
مدیریت و راه اندازی استارتاپ ، استارتاپ ، استارت آپ ، طراحی وبسایت ، طراحی وب سایت ، اپیکیشن ،
1706 بازدید، چهارشنبه بیست و چهارم مهر ۹۸